O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”) i jej zawartości, w tym prawa autorskie w odniesieniu do elementów na niej umieszczonych, w tym zdjęć, wizualizacji, tekstów i znaków towarowych, należą do spółki AM WFH Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (ul. Potworowskiego 11, 60-212 Poznań, NIP 7792486446, KRS 0000726016), która zwana będzie dalej „Spółką”. Materiały te wykorzystywane (w tym drukowane) mogą być wyłącznie do użytku osobistego i nie w celach komercyjnych. Warunkiem wykorzystania materiałów jest ich przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem ich źródła (podania adresu strony internetowej) albo udostępnienie z wykorzystaniem opcji dostępnych na Stronie (Facebook, Messenger i WhatsApp). Wszelkie inne wykorzystanie tych materiałów wymaga wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.

Wszelkie treści umieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. Treści umieszczone na Stronie mogą dotyczyć towarów sprzedawanych i usług świadczonych przez podmioty powiązane ze Spółką kapitałowo lub osobowo.

Strona obejmuje funkcjonalność pozwalającą na kontakt użytkownika ze Spółką za pośrednictwem formularzy kontaktowych. W żadnym wypadku nawiązanie takiego kontaktu ani odpowiedź Spółki nie może być poczytywane za złożenie przez Spółkę oferty lub zawarcie umowy. Na Stronie mogą być zamieszczane wzory umów, w szczególności umów deweloperskich – takie materiały mają wyłącznie charakter informacyjny, za pośrednictwem Strony nie może dojść do zawarcia żadnej umowy.

Wszelkie prezentowane na Stronie zdjęcia, wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy, a ze względu na technikę wyświetlania i wykonywania mogą różnić się od rzeczywistości. Informacje zawarte na Stronie są aktualizowane na bieżąco, a Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie i bez uprzedzenia lub następczego informowania o takich zmianach. Spółka dokłada starań, aby informacje publikowane na Stronie były zgodne ze stanem faktycznym i aktualne, nie gwarantuje jednak, że nie zawierają braków lub błędów i nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki (w szczególności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na Stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze Strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do Strony internetowej lub jego braku).

Spółka nie zapewnia stałego i bezpośredniego dostępu do Strony ani jej poszczególnych funkcjonalności. Na funkcjonowanie Strony mogą mieć też wpływ zdarzenia lub okoliczności leżące poza kontrolą Spółki np. mające związek ze środkami transmisji danych i komunikacji między użytkownikiem a Spółką oraz między Spółką a innymi sieciami. Spółka lub jej dostawcy mogą w każdym czasie zmieniać lub ograniczać dostępność, tymczasowo lub na stałe, całości lub części Strony w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych, wprowadzenia usprawnień lub zmian na Stronie.

Strona może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą ani za zawarte tam treści.

Strona obejmuje funkcjonalność pozwalającą na udostępnianie niektórych zamieszonych na niej treści za pośrednictwem aplikacji/serwisów Facebook, Messenger i WhatsApp. Skorzystanie przez użytkownika Strony z takiej funkcjonalności jest całkowicie dobrowolne i może wiązać się z pozyskaniem przez właścicieli/administratorów tych aplikacji/serwisów informacji o użytkowniku, w tym informacji o aktywności użytkownika na Stronie, w szczególności gdy użytkownik jest zalogowany w tych aplikacjach/serwisach. W takim przypadku administratorem danych osobowych użytkownika nie jest Spółka i nie odpowiada ona za ich przetwarzanie przez podmioty będące właścicielami/administratorami tych aplikacji/serwisów.

Strona obejmuje funkcjonalność pozwalającą na zamieszczanie opinii klientów. Żadne informacje przekazywane przez użytkownika Strony w ten sposób, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące Strony, produktów lub usług, o jakich informacje zamieszczone są na Stronie lub działalności Spółki lub podmiotów z nią powiązanych, nie będą traktowane jako informacje poufne, a Spółka nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji.
Zamieszczone w niniejszej nocie prawnej zastrzeżenia nie naruszają praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani praw osób fizycznych związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

NAPISZ DO NAS

FORMULARZ

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami.